Untitled Document
 

สารสนเทศของโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปี 2554

:: การจัดนิทรรศการโครงการ อ.ก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ อกท ::

------ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 32 ณ วษท.แพร่

------ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 33 ณ วษท.กระบี่
-------->ภาพวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 (รับเสด็จ)
--------> รายงานการประเมินผลการจัดนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ใน วษท.กระบี่ (3299kb)

:: จำนวนโรงเรียนและชื่อโรงเรียน 1,450 โรงเรียน ::
: : การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนจากโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : :
 

กิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา 13 กิจกรรม

-สรุปโควตาภาคใต้ -สรุปโควตาภาคตะวันออกและภาคกลาง -สรุปโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิเทศและติดตามผลโครงการของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาระดับภาค

ภาคเหนือ....................... ภาคใต้ ......................ภาคกลาง .....................ภาคตะวันออกและกทม. .............ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี 2554

-คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

-คู่มือผู้ดูแลระบบ (คือผู้บริหารเวบไซต์ของโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จำนวน 8 คน)

-คู่มือสำหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค (ศึกษานิเทศก์ และครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มีหน้าที่ ตรวจ ติดตาม อก.๒ และกรอกข้อเสนอแนะ ใน อก.๓ หน้า 2 จำนวน 7 คน)

- คู่มือสำหรับวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ เมื่อ13 สิงหาคม 2554 (วิทยาลัย ทั้ง ๕๐ แห่ง สังกัด สอศ. มีหน้าที่จัดการ หัวข้อ " วิทยาลัยเลือกโรงเรียน" "วิทยาลัยเลือกกิจกรรม" "โรงเรียนเลือกกิจกรรม" และ อก.๒ ข้อ ๖ นอกนั้นโปรแกรมจะประมวลให้ โดยดึงข้อมุล จาก อก.๑ และรายงานกิจกรรมของ รร. สังกัด สพป.)

-คู่มือสำหรับวิทยาลัย ปรับปรุงครั้งที่๒ เมื่อ 28 มีนาคม 2555

หมายเหตุ ณ วันที่ 1 กพ. 55 ทางผู้ดูแลฐานข้อมูล ได้จัดการทุกหัวข้อของ วษท. และปิดการแก้ไขโดย วิทยาลัยพี่เลี้ยง หากมีการแก้ไขในส่วนของวิทยาลัยเลือก รร. หรือ วิทยาลัยเลือกกิจกรรม หรือ วิทยาลัยเลือกิจกรรมให้โรงเรียน โปรดแจ้ง ผู้ดูแลระบบ

- คู่มือสำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล (โรงเรียน เดิม ทั้ง ๑,๔๕๐ และ รร. ใหม่ ๕๐ รร .มีหน้าที่ กรอกข้อมูล อก.๑ และรายงานกิจกรรมตามโควต้าที่ได้รับ ทั้งภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ และภาคเรียน ๒/๒๕๕๔ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง )

ประชาสัมพันธ์ : ภาคเรียนที่ 2/2554 ขยายการรายงาน ออกไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการจะใช้ข้อมูลสุดท้าย เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนใหม่ ตามการจัดสรร ปี 2555

-แบบฟอร์มทุพโภชน

-แบบฟอร์มและอธิบายการรายงานกิจกรรม 13+1 กิจกรรม

-แบบฟอร์ม อก.๑ ข้อ ๓ ที่ใช้อธิบายคู่กับการรายงาน 13+1 กิจกรร

การประชุมชี้แจง 4 ภาค เดือน ตุลาคม 2554

งานประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวัน ที่ตาก 13/10/54 (70Mb)

-การนำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยคุณสุวรรณี ยุวชาติ

-การนนำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผอ. ชาติชาย เกตุพรหม

-การนำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ภาคกลางและภาคตะวันออก โดย ผอ. ทองอาบ บุญอาจ

-การนำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ภาคเหนือ โดย ผอ. ประจักษ์ ทาสี

-การนำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ภาคใต้ โดย ผอ. มนัส สุวรรณพงษี

-การนำเสนอมาตรฐานโรงเรียนในโครงการ โดย ผอ. ทองอาบ บุญอาจ และ รอง ผอ. สุธี โรจน์บุญถึง


-การนำเสนอการวิจัยและการนิเทศในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดย ผอ. สมชาย วรรณารักษ์


-การนำเสนอการวิจัยและการนิเทศในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดย รอง ผอ. สุธี โรจน์บุญถึง และ ผอ.สมชาย วรรณารักษ์

-การนำเสนอการรายงานและการจัดการโดยใช้ระบบฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดย อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ (ปรับปรุงเมื่อ 30 มิถุนายน 2555)

- คำกล่าวรายงาน ของ ศูนย์ประสานงานภาคกลาง

 

เชิญคลิกเข้าสู่เวบไซต์ lp.vec.go.th พื่อรายงาน อก.1 รายงานจำนวนนักเรียน รายงานกิจกรรม ฯลฯ หรือ ใช้เลข ip โดยตรง 118.175.21.13

 

: : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : :

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ ปี 2552 ณ ห้างสยามพารากอน กทม. เดือนมกราคม 2553

------ แบบประเมินระดับชาติ ปี 2552

------ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมเวทีระดับชาติ ปี 2552

------ ผลการแข่งขัน ระดับชาติ ปี 2552

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ ปี 2553 (ไม่ได้จัดเวที ไม่ได้งบประมาณ)

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ ปี 2554 ณ ห้าง ซูเปอร์เซนเตอร์บิ๊กซี จ.เชียงใหม่ เดือนมกราคม 2555

------- ภาพ KM ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ณ ห้าง BigC จ. เชียงใหม่

------------วก. อู่ทอง ส่งมา ชุดแรก.... ชุดที่ ๑...... ชุดที่ ๒ ....... ชุดที่ ๓...... ชุดที่ ๔...... ชุดที่ ๕...... ชุดที่ ๖...... ชุดที่ ๗..... วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

------- แฟ้มนำเสนอ ของ รร. สพป. KM ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ณ ห้าง BigC จ. เชียงใหม่

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับภาค ปี 2554

-------- ภาพ KM ระดับภาค ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๔ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ. เชียงใหม่

-------------รูปภาพ (กล้อง วษท. ตาก อ. อรทัย ลังกากาศ และ กล้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ)

 
: : การเทียบเคียง ในการประเมินเชิงประจักษ์: :
---------แบบ ๒ ในการเทียบเคียงกับโครงการที่อนุมัติ ตัวอย่างของ ครู ชนากานต์ แปงพั๊วะ

------- แบบหมายเลข ๕สายงานบริหารสถานศึกษา ตัวอย่าง ของ ผอ. พนม จันทรดิษฐ์ รร. บ้านหนองไผ่

- - - - -- มาตรฐาน ของโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน แฟ้ม Ms word ตรงกับเอกสารการดำเนินงานหน้า ๔๑-๕๒

------- นวัตกรรม ที่ เป็นผล จากโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนของ ผอ.พนม จันทรดิษฐ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

- คำสั่ง สอศ. ที่ ๑๑๖/๒๕๕๕ ลว. ๒๕ม.ค. ๒๕๕๕ และ รายละเอียดแนบท้าย

- layout 17 ซุ้ม และ ชื่อโรงเรียนแต่ละซุ้ม ในนิทรรศการฯ ณ วษท. กระบี่ (มีลิ้งค์ 2 แฟ้ม)

- ภาพการเตรียมซุ้ม ฯ ในงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๓ ณ วษท.กระบี่ (ประชาสัมพันธ์ โดย รอง ผอ. นายประสงค์ ชูวิจิตร วษท.สงขลา วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕)

- รายชื่อ 1,500 โรงเรียน สังกัด สพป. และ 50 สถานศึกษา สังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ส่งข้อมูล วันที่ 25 มกราคม 2555 แก้ไข 18 เม.ย. 2555, 11 มิถุนายน 2555)

-ข้อมูลของ นร./นศ.สังกัด สอศ. ๑๒ ราย ที่จะนำไปจัดในซุ้มที่ ๑๖ และ ๑๗

---๑. นายเอกพงษ์ กัณหะเสลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (รองผอ. ราชิน นวนอนันต์ ส่งข้อมูล วันที่ 23 มกราคม 2555) ภาพชุด

--๒ นางสาวเดือนเพ็ญ บูโกก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี (อ.อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ ส่งข้อมูล วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕) ภาพชุด1 ภาพชุด2 ภาพชุด3

--๓ นางสาวกานดา ย่างแสนเจริญกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (ผอ.วษท.ตาก ส่งข้อมูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) แฟ้ม .zip ภาพชุด1 ภาพชุด2 ภาพชุด3

--๔ นางสาวมาลี แซ่ย้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (อ.คนึงนิตย์ บุญอาบ ส่งเมล์ วันที่ 2 ก.พ. 55) ภาพชุด1 ภาพชุด2 ภาพชุด3

--๕ นายวัชริศ เชิดโคกศรี นายเกียรติศักดิ์ สะอาดลออ และนายจารยุทธ์ เข็มหนู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ (อ.ศุภชัย ส่งเมล์ วันที่ 2 ก.พ.55)

--๖ นายวชิระ    ศรีมันตะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร   แฟ้ม .ziped (อ. อำนาจ ส่งเมล์ วันที่ 1 ก.พ.55) ภาพชุด1 ภาพชุด2 ภาพชุด3

--๗.นางสาวจิระรัตน์    เซี่ยงหลิว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ (อ. จิตติมา ส่ง วันที่ 2 ก.พ. 55) ภาพชุด

--๘. นางสาวอภิญญา    แซวขุนทด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครราชสีมา ภาพชุด1 ภาพชุด2

--๙.นางสาวมัตตนา กล้าคง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (รอง ผอ. ประสงค์ ชูวิจิตร ส่งมาวันที่ 2 ก.พ. 55 ) ภาพชุด

--๑๐. นายประภาพร ก้งยิ้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา(รอง ผอ. ประสงค์ ชูวิจิตร ส่งมาวันที่ 2 ก.พ. 55 ) ภาพชุด

--๑๑. นายอนุชา แซ่หุ้ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ภาพชุด

-รายชื่อครู และ นักเีรียน/นักศึกษา สำหรับซุ้ม (รายชื่อครูครบ ๑๑ คน รายชื่อ นร/นศ ครบ ๑๑ สถานศึกษา)

- แผนผัง การจัดนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ในงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๓ ณ วษท.กระบี่ (ผอ.วษท. สงขลา รายงานในการประชุม ณ สำนักความร่วมมือ)

-ผลการคัดเลือกกิจกรรมไปจัดนิทรรศการในงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๓ ที่ วษท.กระบี่ (คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ ส่งข้อมูล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555)

- ผลการตัดสินการแข่งขันในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติที่ บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ เมือวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

- โรงแรมที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน (ประชาสัมพันธ์ โดย รอง ผอ. พลฤทธิ์ จินดาหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่)

- ภาพอาคาร อารีนา บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ ก่อนจัดงาน

- โครงการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ใช้แนบขอใช้สถานที่ และการประเมินผลการจัดงาน

- กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์ โดย คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ วันที ๖ มกราคม ๒๕๕๕)

- สูจิบัตร KM ระดับชาติ ฉบับจริง เป็น pdf file (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕)

- สูจิบัตร KM ระดับชาติ ฉบับร่าง (ประชาสัมพันธ์ โดย นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ) วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕

-คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ ลงวันที่ ๖ ม.ค.๒๕๕๕ (ฉบับลงนาม pdf)

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ /๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ (ฉบับร่าง word)

- แผนที่ เดินทาง ไป อาคารอารีน่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น) จังหวัดเชียงใหม่

- ผังบริเวณการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับชาติ ณ อาคาร ARENA bigC (โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ : 5 มกราคม 2555)

- หลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำเสนอกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 (ประชาสัมพันธ์ โดย คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ วันที ๖ มกราคม ๒๕๕๕)

-รายละเอียดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์ โดย คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕)

-ผลการคัดเลือก (KM) ระดับชาติ ปี 2554 (ประชาสัมพันธ์ โดย คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ แก้ไข วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕)

- บันทึกการประชุม เรื่อง การจัดงาน KM ระดับชาติ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ (ประชาสัมพันธ์ โดย วษท.ตาก )

-บันทึกการประชุม เรื่อง การจัดงาน KM ระดับชาติ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ (ประชาสัมพันธ์ โดย คุณเพ็ญพรรณ ทวีลาภ)

-แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (ประชาสัมพันธ์ โดย รอง ผอ. สุธี โรจน์บุญถึง)

-แบบสรุปผลการให้คะแนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ระดับภาค ภาคกลางภาคตะวันออก (ประชาสัมพันธ์ โดย รอง ผอ. สุธี โรจน์บุญถึง)

-เกณฑ์ KM ภาค/ชาติ (มีภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ)  (สำนักความร่วมมือ)

- การจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ทั้ง ๔ ภาค

- หนังสือองค์ความรู้จากการพัฒนา โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

- แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัยนำเสนอขอทุน (ส่งสำนักความร่วมมือ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554)

Untitled Document
©2004-2006 นำเสนอข้อมูล และพัฒนาระบบโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ที่อยู่ : ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5322-2278 โทรสาร 0-5322-4677
best mode 1024x768 pixels IE5.0 webmaster : lunchvec@hotmail.com
update : 8th July 2011, 22 June 2012