เทคนิคการนำเสนอ
Presentation  Skills
รวบรวม และเรียบเรียงโดย กัญญา  วีรยวรรธน  จากเอกสารประกอบการสอน
วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา2201-2406 
ของ ครูไพศาล  รอดประจง
คอม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

*************************************************

การนำเสนอเรื่อง (
Presentation) หมายถึง   การถ่ายทอดความคิด ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด ให้ผู้ฟังเข้าใจ     ภายในเวลาจำกัด

การสร้างโครงเรื่องให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ฟัง การนำเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจ รูปแบบการนำเสนอ
                   
องค์ประกอบ ของเรื่องที่นำเสนอ
 
ประกอบด้วย
1. ที่มาของเรื่องที่นำเสนอ
2. ระบุระเบียบวิธีการดำเนินการ/แนวการวิเคราะห์/หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
3. ผลการวิเคราะห์
4. ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติ
5. สิ่งที่จะต้องใช้เพื่อการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
6. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ
7. แผนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
 

ลักษณะของผู้ฟัง

การสร้างโครงเรื่องจะต้อง….

1. นักวิเคราะห์   
1. คำนึงถึงเหตุผลและผลสูง
2. เที่ยงตรง  พิถีพิถัน 2. เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ชอบมองภาพกว้าง 3. สร้างรูปแบบประกอบรอบ ๆ
4. แนวความคิดระยะยาว
4. ขยายความถึงแนวโน้ม การวางแผน และการคาดการณ์
5. แนวความคิดระยะสั้น 5. เชื่อมโยงผลกระทบระดับต่าง ๆ
6. ให้ความเป็นกันเอง รู้สึกอบอุ่น
6. ประกอบด้วยเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ และผูกพันแสดงออกถึงการยอมรับและให้เกียรติ
7. ฉลาด มีไหวพริบ นามธรรม 7. สร้างรูปแบบกว้าง ๆ
8. ไม่สะดวกที่จะกล่าวคำตัดสินใจ 
8. จบลงด้วยทางเลือกหลาย ๆ ทาง ว่าได้ - ไม่ได้
9. ไม่สะดวกที่จะพิจารณาทางเลือก 9. จบลงด้วยให้มีการตัดสินใจแบบหลายทาง ได้ - ไม่ได้
10. เป็นผู้สมบูรณ์พร้อม 10. เรียบร้อย แน่นอน ไม่มีข้อบกพร่อง
11. นักสงสัย 11. ตรวจทานอย่างละเอียด จนไร้ข้อปฏิเสธ
12. ชอบควบคุมและใช้กำลัง 12. สลับและรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ขั้น  :  กล่าวนำ
1. หัวข้อเรื่อง

 เชื่อมโยงเรื่องสู่เป้าหมายในการนำเสนอ ดึงความสนใจผู้ฟัง ชี้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องที่นำเสนอ อธิบายความหมายต่าง ๆ ที่  เกี่ยวข้อง

 

2. ที่มาของเรื่อง/ปัญหา/ ความต้องการของ  ผู้บริหาร/แนวความคิด/นโยบาย 

ขั้น  :  เนื้อเรื่อง

3. การศึกษาข้อมูล
การวางแผน/การกำหนดเครื่องมือ เพื่อหาข้อมูล การดำเนินการศึกษาข้อมูล/วิธีการศึกษาข้อมูล
4. แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ เกณฑ์การวิเคราะห์

 วิเคราะห์รายละเอียด วิเคราะห์ข้อดี/ข้อจำกัด

 หาข้อโต้แย้ง/วิธีแก้ไข

5. ผลการวิเคราะห์
 แนวทางแก้ไข ข้อดี/ข้อจำกัดของแต่ละแนวทาง
6. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด
 
ขั้น  :  สรุป
7. ประมวลสรุป
ทบทวนเรื่องสำคัญ ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
 เน้นย้ำจุดที่สำคัญ
8. ข้อเสนอให้ดำเนินการ สิ่งที่ต้องใช้/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนปฏิบัติการ (ถ้าจำเป็น)
BACK           
รูปแบบการนำเสนอมี  10 แบบ ดังนี้                                                                                         
 
1 การแก้ไขปัญหา 6  การถ่ายทอด
 2 การเสนอกลยุทธ์ 7  การรวบรวม
3  การเสนอขาย 8 การเสนอข่าวร้าย
4  การเสนอแนะ 9  การรายงาน
5  เสนอแนวทาง 10 การบรรยายสรุป
 
1. บอกถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิด (ตามแผน) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง : ปัญหา

2. ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว

3. ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

(นโยบาย/งบประมาณ/บุคลากร/แผน/ฯลฯ)

4. เสนอปัจจัย/สาเหตุของปัญหา

5. แนวทางการบรรเทาปัญหา/แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

6. เสนอแนวทางดำเนินการขั้นต่อไป

แบบที่ 2 เสนอกลยุทธ์

1. บอกถึงวัตถุประสงค์

2. สถานการณ์ปัจจุบัน (การดำเนินการดี/ไม่ดี/วิกฤติ)

3. สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น

4. เสนอกลยุทธ์ที่เป็นไปได้/เหมาะสม

5. วิเคราะห์ข้อดี - ข้อจำกัดของแต่ละกลยุทธ์ลยุทธ์ และสิ่งที่จะต้องกระทำขั้นต่อไป

แบบที่  3  เสนอขายสินค้า, การบริการ, ความคิด

1. บอกถึงวัตถุประสงค์

2. วิเคราะห์สถานะและความต้องการของผู้ฟัง

3. บอกถึงสิ่งที่เสนอขาย, บริการ, ความคิด

4. ชี้ให้ผู้ฟังเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่เคยได้รับ)

5. บอกถึงขั้นตอนต่อไป

แบบที่  4  เสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจ

1. การตัดสินใจที่ได้กระทำแล้ว

2. บอกถึงความจำเป็นและความต้องการที่เกิดขึ้น

3. วิเคราะห์/จัดลำดับความต้องการมาก/น้อย

4. กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้

5. พิจารณาตัดทางเลือกที่ไม่ตรง/ไม่สอดคล้องกับความจำเป็น

6. พิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ

7. บอกถึงข้อดี - ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

8. เสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด และบอกถึงขั้นตอนดำเนินการต่อไป

แบบที่  5  เสนอแนวทางป้องกันปัญหา

1. กำหนดวัตถุประสงค์

2. บอกถึงแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในอนาคต

3. ชี้ให้เห็นถึงปัจจัย/สาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา

4. ความสำคัญ/ความรุนแรงของปัจจัย/สาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหา

5. แนวทาง/วิธีการตัด/ลดปัจจัย/สาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหา

6. แผนการดำเนินการ/กำหนดเวลา

แบบที่  6  การถ่ายทอดความรู้/การสอน

1. ความนำ

2. บอกถึงความสำคัญของเรื่อง

3. เสนอเนื้อหาเป็นลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นสำคัญประเด็นรอง ตัวอย่าง คำถามและกิจกรรม

4. สรุป เน้นย้ำ สิ่งที่สำคัญ

5. เสนอแนะ วิธีการ ขั้นตอน การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

1. กำหนดวัตถุประสงค์

2. บอกถึงภารกิจที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ

3. อุปสรรค/ปัญหาที่เผชิญ

4. เชื่อมโยงกับผู้ฟัง

5. บอกถึงความสำคัญของข้อมูลที่มีต่อเป้าหมายขององค์การ

1. บอก/อธิบายถึงเบื้องหลังที่มาของเรื่อง (ความจำเป็น/ปัญหา)

2. เสนอข่าวร้าย

3. เสนอแนะทางเลือกในการเผชิญข่าวร้าย

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี - ข้อจำกัดของทางเลือก

5. เสนอแนะทางเลือกที่ (น่าจะ) ดีที่สุดสำหรับผู้ฟัง

แบบที่  9  รายงานความก้าวหน้า

1. บอกถึงภารกิจ

2. แผนงานที่กำหนด

3. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

4. ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข

5. แผนงานต่อไป

 

1. ทักทายผู้ฟัง

2. ความเป็นมาของหน่วยงาน

3. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

4. แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ

5. ความสำเร็จและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

6. ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข

7. แผนงานในอนาคต

 

BACK                                                                                 BACK