สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ   


รายชื่อสถานศึกษาเขตภาคเหนือ จำแนกตามจังหวัด รวม 71 แห่ง

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดแพร่

จังหวัดน่าน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยการอาชีพลอง  
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพเทิง   วิทยาลัยการอาชีพสอง  
วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง      

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดลำพูน

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยสารพัดช่างตาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
        วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
        วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก       วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        

ทำเนียบสถานศึกษาจำแนกตาม อศจ.

- รวบรวมข่าวสาร ITจากวอศ.เชียงใหม่

- วิทยาลัยการอาชีพชนแดนได้จัดทำเว็บเพื่อเผยแพร่การทำกิจกรรมโครงการ KM

HOME