งานเครือข่ายความร่วมมือ
และ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
WWW.nsdv.go.th/dvt

....ยินดีต้อนรับ....  
 

งานเครือข่ายความร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางสังคมกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กัลยา  อยู่บ้านคลองและคณะ      การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   มหาวิทยาลัยนเรศวร    
2. การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย      แสวง   แสนสิงห์ชัย   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. สภาพและปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพาณิชยกรรมของกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา   อรนุช   สิริกุลขจร
4. ปัญหาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ ตามหลักสูตร    2538    จำปี อู่เงิน
5. การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษ
6. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือในเชิงระบบ  
   กัญญา วีรยวรรธน
7. การบริหารความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในจังหวัดพะเยา
   เชียงราย   และเชียงใหม่  ถวิล ติ๊บหน่อ และคณะ  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. การบริหารงานวิชากรในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8   
   อรพิน  ดวงแก้ว    วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย
9. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการขยายผลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาคใต้ : ศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 
    เผก  สิทธิพันธ์
10. ความพึงพอใจของครูฝึกประจำสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ         กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 พิมพร  ศะริจันทร์ สืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติม

 

 

 

^LINK   หลักสูตรท้องถิ่น    เรียนภาษา   |  Game Zone  |
E-mail : Hotmail : Yahoo! : Thaimail : Chaiyo : Thai2K : Poppymail SMS : www.esmszone.com News : : : : : : :

 ผู้ดูแล web กัญญา  วีรยวรรธน ศึกษานิเทศก์ 8
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000

Copyright© 2004 kanya@nsdv.go.th - -