โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อพัฒนาอาชีพ

นายอาจี เซมื่อ นักศึกษาชั้น ปวส.๑ สาขาเกษตรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเีชียงราย

.

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

          - ครูที่ปรึกษาโครงการ

       - นายสมเดช วงศ์ชัยพาณิชย์ และนายสินอังคาร วงค์เพ็ญ

          - สถานที่ทำโครงการ        -  ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เลขที่ 55 หมู่ที่ 20           ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
          - ระยะเวลาในการทำโครงการ           พฤษภาคม 2552 – ธันวาคม 2553
          - ที่มาของโครงการและแรงจูงใจ
 • ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ มีโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นักศึกษาต้องทำโครงการเกษตรเพื่อยังชีพ
 • โครงการเกษตรผสมผสานเหมาะสมต่อพื้นที่ในศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ และนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาต่างๆ ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริง
 • สามารถเผยแพร่สู่ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
 • ผลผลิตอย่างปลอดภัยจากสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาถิ่นเกิด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามพื้นที่แนวชายขอบ
         - วัตถุประสงค์
 • เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการทำโครงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
 • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้แก่เพื่อนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
 • เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาถิ่นเกิด เสริมสร้างความมั่นคงตามพื้นที่แนวชายขอบ
          - เป้าหมาย
 • เป็นบ้านต้นแบบตามแนวทางโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 1 หลัง โดยมีกิจกรรมหลากหลาย
 • จัดตั้งโครงการธนาคาร EM ไว้บริการแก่เครือข่ายและผู้สนใจ
 • ขยายผลกิจกรรมโครงการแก่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

 

 

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวบริเวณหอพัก

.
                              ได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวที่ชอบทาน เช่น ตะไคร้ กะเพรา โหรพา ผักชีฝรั่ง บวบเหลี่ยม ฟักเขียว ผักกาด กะหล่ำปลี รวมถึงผักพื้นบ้านอื่นๆ ที่เอ่ยข้างต้น รอบบ่อเลี้ยงปลาดุก และบริเวณบ้านพัก มีแปลงเกษตรปลูกพืชตามฤดูกาลเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเนื้อที่ประมาณ 3 งาน
     
     
     
     

 

กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่พันธุ์พื้นเมือง

.
                                      สำหรับไก่เนื้อ ได้ดำเนินการเลี้ยงจำนวน 200 ตัว ต่อรุ่น ส่วนไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อขยายพันธุ์นำไปสู่การบริโภคในครัวเรือน
 
 
     
     
     

 

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อพลาสติก

.
                       ได้ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกหลังบ้านพักขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร เพื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อพลาสติก
     
     
     
     

 

กิจกรรมการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง

    
ซื้อวัวเพศผู้มาเลี้ยง 1 ตัว เพื่อจำหน่ายต่อไปในอนาคต โดยเลี้ยงบริเวณรอบๆศูนย์การเรียนบ้านนาโต่
   
   
   

 

กิจกรรมการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และสุกรขุน 

                  
ได้ดำเนินการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 1 ตัว เพื่อผลิตลูกสุกรไปจำหน่ายและเลี้ยงขุน
     
     
     
     

 

กิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

     
     
     

 

การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม

 
 
                       มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลาและสามารถสรุปบัญชีถึงปัจจุบันได้ดังนี้ จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ สุกรขุน ปลาดุก และพืชผักสวนครัวมีรายละเอียดดังนี้
รวมได้สุทธิ รวมทรัพย์สินทั้งหมด
   - รายรับจากการจำหน่ายผลผลิตทั้งหมด
110,392 บาท
            - สุกรแม่พันธุ์ 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท
10,500 บาท
   - รายจ่ายทั้งหมด       73,752 บาท             - สุกรขุน 3 ตัว       ราคาตัวละ 2,000 บาท
6,000 บาท
                    - ลูกสุกร 14 ตัว      ราคาตัวละ   800 บาท
11,200 บาท
                - วัวเพศผู้ 1 ตัว      ราคาตัวละ 5,000 บาท
5,000 บาท
 
 36,640 บาท
 
32,700 บาท

 

 

ประมวลภาพการประกวดกิจกรรม

 
 
     
     
     
     
     
กิจกรรม
 อกท.
Home

Best mode 1024x768 pixels / ©2010 นำเสนอข้อมูลและพัฒนาระบบโดย ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 หมู่ที่ 20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  โทร.053-163-389  Email:  
Update: 07 มีนาคม 2554