แผนภูมิการบริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปี 2547

 

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
นายสุบิน แพทย์รัตน์
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวอรนุช สิริกุลขจร
งานบริหาร
น.ส.พิมพร ศะริจันทร์
งานสารบรรณและธุรการ
นางมัชฌิมา ถายศ

งานบัญชี
นางนฤมล พรหมจักร์
งานบุคลากร
นางมัชฌิมา ถายศ

งานการเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนฤมล พรหมจักร์

งานพัสดุ
นางนฤมล พรหมจักร์
งานประชาสัมพันธ์
น.ส.พิมพร ศะริจันทร์
งานเอกสารการพิมพ์
น.ส.พิมพร ศะริจันทร์
งานพัสดุอาคารสถานที่
นายวีระพงศ์ จุณศิริ

พนักงานขับรถ
นายอธิป สิริกุลขจร
นายวีระพงศ์ จุณศิริ
กลุ่มงานพัฒนาการผลิต
กำลังคน ระดับภาค

นายวิทยา ใจวิถี
งานวิจัยและพัฒนา
นายวิทยา ใจวิถี
งานส่งเสริมบริการแนะแนว
น.ส.อรนุช สิริกุลขจร
งานวัดผลและประเมินผล
นางสุดสาย ศรีศักดา
งานตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพทางการศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ
งานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
น.ส.กัญญา วีรยวรรธน
งานข้อมูลสารสนเทศ
น.ส.พิมพร ศะริจันทร์
งานห้องสมุด
นางสุดสาย ศรีศักดา
กลุ่มงานเครือข่ายการบริหาร
และการจัดการอาชีวศึกษา

น.ส.กัญญา วีรยวรรธน
งานคหกรรม

งานศิลปหัตถกรรม
น.ส.กัญญา วีรยวรรธน
งานอุตสหกรรม

งานพาณิชยกรรม
น.ส.พิมพร ศะริจันทร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุบิน แพทย์รัตน์
งานเกษตรกรรม
นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ
งานวิชาพื้นฐาน
นายวิทยา ใจวิถี
งานส่งเสริมความร่วมมือ
กับภาคเอกชน
น.ส.กัญญา วีรยวรรธน
งานส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
น.ส.อรนุช สิริกุลขจร

©2004 นำเสนอข้อมูล และพัฒนาระบบโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
best mode 1024x768 pixels IE5.0 webmaster : info@ndsv.go.th